Fogyasztóvédelmi tájékoztató

Elállás, szavatosság

Kellékszavatosság

A Vásárló a Gyroscope Kft. hibás teljesítése esetén, vele szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Nem minősül hibás teljesítésnek, ha Vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett (pl.: használt vagy érték csökkent termék vásárlása esetén). Vásárló kellékszavatossági igényét közvetlenül a Gyroscope Kft-vel szemben érvényesítheti.

A Vásárló – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Gyroscope Kft. számára – más kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet. Vásárló továbbá az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti vagy a hibát a Gyroscope Kft. költségére maga kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Gyroscope Kft. a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének tekintettel a megvásárolt termék tulajdonságaira, a Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve nem tudja elvégezni, valamint ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Vásárló az által választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget azonban köteles Gyroscope Kft-nek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Gyroscope Kft. adott okot, vagy ha az áttérés egyébként indokolt volt.

Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni, azzal, hogy fogyasztói szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A késedelmes közlésből eredő esetleges károkért a Vásárló felelős.

Vásárló kellékszavatossági igényét a teljesítés időpontjától számított egy év alatt érvényesítheti, kivéve fogyasztói szerződés esetében, amikor a Vásárló kellékszavatossági igényét a teljesítés időpontjától számított két éven belül érvényesítheti. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt Vásárló a terméket rendeltetésszerűen nem tudja használni. Amennyiben Vásárló egyben fogyasztónak minősül, úgy vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

A termék a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik, ideértve azt is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik. Amennyiben Vásárló a szavatossági igényét kizárólag a termék meghatározott része – hibás alkotórész – tekintetében érvényesíti, úgy a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

Termékszavatosság

Vásárló fogyasztói szerződés esetében a termék gyártójával szemben érvényesítheti termékszavatossági igényét, azzal, hogy a Ptk. vonatkozó rendelkezési alapján gyártónak minősül annak előállítója és forgalmazója is. A termék hibája esetén Vásárló választása szerint kellékszavatossági igénnyel élhet a Gyroscope Kft-vel szemben, vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet a termék gyártójával, szintén a Gyroscope Kft-vel szemben.

A termék abban az esetben minősül hibásnak, amennyiben nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Hibás termék esetében fogyasztó kizárólag a termék hibájának kijavítását, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a termék kicserélését követelheti. Vásárló nem jogosult arra, hogy ugyanazon hibából eredően egyidejűleg, egymással párhuzamosan érvényesítsen mind kellék-, mind termékszavatossági igényt. Eredményes termékszavatossági igény érvényesítését követően csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség továbbiakban a gyártót terheli.

Termékszavatossági igényt Vásárló az adott termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesíthet, e határidő eltelte jogvesztéssel jár. Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vásárló felelős. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó, forgalmazó (mindkét esetben a Gyroscope Kft.) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak (mindkét esetben a Gyroscope Kft.) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Jótállás

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) kormányrendelet értelmében a fogyasztó részére a rendelet 1. számú mellékletében foglalt tartós fogyasztási cikk esetében, 10 000,- Ft felett a forgalmazónak kötelező jótállás szükséges vállalnia. A Gyroscope Kft. a nála vásárolt termékek esetében 1 éves jótállási időt biztosít értékhatártól függetlenül, minden termékre. Az 1 év jótállási időn túl jótállási igény nem érvényesíthető. A jótállási határidő a termék Vásárló részére történő átadásának napjával kezdődik. A termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül Vásárló csereigényt érvényesít, úgy a Gyroscope Kft. a terméket kicseréli feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Vásárló jótállási igénye alapján kijavítást, kicserélését, árleszállítást, illetve – jelentéktelen hiba felmerülését kivéve – elállást kérhet. Tehát a kötelező jótállás hatálya alá tartozó termék esetén felmerülő minőségi kifogás alkalmával is ugyanazok jogosultságot illetik meg a Vásárlót, mint a szavatossági igények esetében.

A Gyroscope Kft. a fogyasztási cikkel együtt a jótállási jegyet bocsát a Vásárló rendelkezésére. A kiállított számla egyben a jótállási jegy is, így a számlát kérjük 1 évig megőrzni. A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Kicserélés iránti igény teljesítésekor a jótállási jegyen fel kell tüntetni a kicserélés tényét és időpontját.

A Gyroscope Kft. jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a jótállásból fakadó jogok a szavatossági igényektől függetlenül megilletik. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

Ajándékutalvány vásárlása esetén az utalvány levásárlási dátumával kezdődik meg a megvásárolt termék(ek)re az 1 év jótállási idő.

Szavatosság, jótállás érvényesítése

A Gyroscope Kft-től vásárolt termékek esetében Vásárló szavatossági vagy jótállási igényét az alábbi elérhetőségeken jelezheti:

Posta cím: Gyroscope Kft. 1171 Budapest, Körömvirág utca 41.
E-mail: shop@yalmana.hu

Elállási jog gyakorlása

A Vásárló webáruházból történő termék vásárlása esetén 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől, ez a jog kizárólag abban az esetben illeti meg, ha vásárlás idején a Ptk. rendelkezései szerinti fogyasztónak minősül.

A Vásárló elállhat a szerződéstől a termék átvételétől attól a naptól számított 14. nap elteltéig, amikor önmaga, vagy az általa megbízott – a fuvarozótól eltérő harmadik személy – a terméket átvette. Több termék megrendelése esetén az utolsó megrendelt termék átvételétől számított 14 napig élhet az elállás jogával. Vásárló továbbá az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Amennyiben a Vásárló az elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postai vagy elektronikus úton küldött levél útján a Gyroscope Kft. alábbi elérhetőségei valamelyikére:

Gyroscope Kft.
postai cím: 1171 Budapest, Körömvirág utca 41.
e-mail: shop@yalmana.hu

A Vásárló a fenti határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Ebből a célból felhasználhatja a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található elállási nyilatkozat-mintát is. A visszaküldött, de előzetesen társaságunkkal nem egyeztetett csomagokat nem áll módunkban átvenni.

Elállási nyilatkozat minta letölthető honlapunkról is:

Az elállás/felmondás joghatásai

Abban az esetben, ha a Vásárló eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Gyroscope Kft. visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során a Gyroscope Kft. az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli. A Gyroscope Kft. mindaddig visszatarthatja a Vásárlónak visszajáró összeget, amíg a Vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte, azzal, hogy a két időpont közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Vásárló elállása esetén köteles a Gyroscope Kft. részére a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha Vásárló a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költsége a Vásárlót terheli. Abban az esetben, ha a fogyasztó nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozásos módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget a Gyroscope Kft. nem köteles megtéríteni.

A Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Kizárások

Ha a vásárló egyedi kérése alapján készül yalmana termék, így ez esetre nem érvényesíthető a 14 napos elállási jog. A yalmana.hu webáruházban elérhető formától, mérettől eltérő, egyedi méretben készített termékek esetében csak minőségi kifogással élhet a vásárló.

Gyroscope Kft. kijelenti, hogy az általa gyártott termékek kizárólag lakossági célt szolgálnak. A professzionális felhasználásból és a nem rendeltetésszerű használatból eredő hibákért a felelősségét kizárja.


Panaszkezelés

Vásárló a Gyroscope Kft. által üzemeltetett, yalmana.hu webáruházon keresztül megrendelt termékekkel, illetve az ügyintézéssel kapcsolatban felmerült fogyasztói kifogását a Gyroscope Kft. megadott elérhetőségein teheti meg.

Panaszával az illetékes fővárosi, illetve járási kormányhivatalhoz, továbbá az eljárni jogosult Békéltető testülethez (a Gyroscope Kft. székhelye szerint illetékes a Budapesti Békéltető Testület) vagy az Európai Unió online vitarendezési platformjához fordulhat: Online vitarendezés

Fogyasztóvédelmi tájékoztató

Vásárló az általa – a Gyroscope Kft. által üzemeltetett – yalmana.hu webáruházon keresztül megvásárolt termékekkel kapcsolatos panaszát vagy vásárlói kifogását az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Gyroscope Kft.;
postai cím: 1171 Budapest, Körömvirág utca 41.;
e-mail: shop@yalmana.hu;

Gyroscope Kft. a hozzá benyújtott panaszt, a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően, minden esetben megvizsgálja. Írásban, postai vagy elektronikus úton fordulhat az ügyfélszolgálathoz. A nem személyesen közölt panaszt a Gyroscope Kft. minden esetben egyedi azonosítószámmal látja el, amely a panasz későbbi visszakereshetőségét segíti, és amelyről a panaszost – a jegyzőkönyv másolatának elektronikus vagy postai megküldésével egyidejűleg – tájékoztatja.

A beérkezett panaszt a Gyroscope Kft. minden esetben kivizsgálja és annak beérkezését követő 30 napon belül írásban adja meg érdemi – indoklással ellátott – válaszát, amelyet írásban a panaszos részére megküld. A Gyroscope Kft. a felvett jegyzőkönyvet öt évig megőrzi és kérésre az ellenőrző hatóságok rendelkezésére bocsátja.

A beérkezett panasznak a Gyroscope Kft. általi elutasítása esetén a Vásárló az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet:

  • fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat,
  • eljárást indíthat békéltető testület előtt,
  • vagy bírósági eljárást kezdeményezhet.

Fogyasztóvédelmi eljárás

Vásárló panaszával a fogyasztóvédelemért felelős elsőfokú hatósághoz, így elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak.
A járási hivatalok elérhetőségei az alábbi oldalon: Járási hivatalok

míg a fővárosi és megyei kormányhivatalok elérhetőségei az alábbi oldalon találhatóak: Kormányhivatalok

A Gyroscope Kft. tájékoztatja továbbá a Vásárlókat, hogy az Európai Parlament és Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló 524/2013/EU rendeletével létrehozta az ún. online vitarendezési platformot. E platform célja, hogy elősegítse a fogyasztók és kereskedők közötti jogviták független, pártatlan, átlátható, eredményes, gyors és méltányos, bírósági eljáráson kívüli online rendezését.

Az online vitarendezési platform elektronikus elérhetősége: Online vitarendezés

Békéltető testület előtt eljárás

Vásárlónak jogában áll panaszával a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett, független testületként működő, békéltető testületekhez fordulni. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. Feladata továbbá, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. Az egyes területileg illetékes békéltető testületek elérhetőségeit a Békéltető testületek oldalon találja meg.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben fogyasztóként fizetési meghagyást kezdeményezett a bepanaszolni kívánt vállalkozással szemben, annak lezárultáig békéltető testületi eljárás nem indítható. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.
A békéltető tárgyaláson a cég képviselőjének kötelessége megjelenni, különben fogyasztóvédelmi bírsággal sújtható.

A Gyroscope Kft. székhelye szerint a Budapesti Békéltető Testület illetékes, amelynek elérhetősége:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31